Miyazaki University

@

Japanese page is here

This sight is employing examination.Ask for it to the Public Relation Section if there is a correction,opinion about the contents and so on.

A resolution of 800 x 600 provides the best results. Netscape Navigator / Internet Explorer V 3.0 or higher recommended.

International Exchange
New International Exchange

Outline(including Japanese pages)

Division and Course

Graduate School

Specialization

Affiliate Institution


Faculty of Education and Culture Graduate School of Education Miyazaki University

ZIP : 889-2192 , 1-1,Gakuen Kibanadai Nishi,Miyazaki
TEL : 0985-58-2811 , FAX : 0985-58-2892